Aktualności

Rodo

 

Szanując Państwa prywatność oraz dążąc do zachowania najwyższych możliwych standardów, poniżej przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, wątpliwości w tym zakresie, prosimy o kontakt:

nr tel: 606279200

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest HEUTINK POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (86-300), ul. Droga Mazowiecka 34A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000236718, NIP 8762280396;
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
 2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe:
  ▪ dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przestajemy przetwarzać, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń).
 6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować;
 • art. 6 ust. 1 punkt c RODO – a więc, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przesłanka ta stanowi m.in. podstawę przetwarzania danych naszego personelu;
 • art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

IV ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane osobowe naszych klientów (sprzedaż towarów)
 2. dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;
 3. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

 

 1. Dane osobowe naszych klientów (działalność deweloperska)
 2. dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;
 3. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 • dane dotyczące źródeł finansowania
 • inne niezbędne do zawarcia wymaganych prawem umów (na ustanowieniu i przeniesieniu odrębnej własności skończywszy)

 

 

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

 

 1. Dane osobowe naszych kontrahentów (podwykonawcy, dostawcy towarów i usług)
 2. dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;
 3. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

 

 1. Dane osób znajdujących się w obszarze działania monitoringu wizyjnego:
 2. dane te przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
 3. dane te obejmować będą wizerunek osób przebywających na terenie naszych obiektów;
 4. dostęp do danych z monitoringu jest ściśle limitowany. Dane udostępniane są w wyjątkowych sytuacjach na żądanie uprawnionego podmiotu. Monitoring funkcjonuje przy poszanowaniu zasady adekwatności (monitorowany jest ściśle określony obszar) oraz czasowości (dane nie są przechowywane dłużej aniżeli jest to niezbędne).
 5. Dane osobowe naszego personelu
 6. dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Podstawą przetwarzania tych danych będą właściwe przepisy prawa (przede wszystkim Kodeksu pracy);
 7. pobieramy wyłącz nie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej będą to:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 • informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
 • informacje wynikające ze świadectw pracy
 • inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia
 1. wynikającemu z ustawy uprawnieniu pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych odpowiada prawny obowiązek pracownika do ich udostępnienia. Jako pracodawcy nie nadużywamy swoich uprawnień, kierujemy się zasadą minimalizacji danych.
 2. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji personelu
 3. dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, oceny predyspozycji i zdolności do świadczenia pracy danego rodzaju;
 4. pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji. Najczęściej będą to:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 • informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
 • informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach
 • inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

 • zawarciu umowy
 • przeprowadzenia czynności związanych z realizacją umowy
 • wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
 • ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 • podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, obsługa dostaw, notariusz, doręczanie korespondencji itp.)

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

VI UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inwestycję realizuje
Biuro sprzedaży

Heutink Poland Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz

Biuro czynne od pon do czw w godzinach 8:00 do 16:00, w pt od 8:00 do 13:00

Skontatuj się z nami

tel: 11 111 11 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.